رویای شما تاریخ انقضاء ندارد
نفسی عمیق بکشید ،
و دوباره تلاش کنید!